Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000214
3406865
   

 

 

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา• นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทรเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
• นายปรีชา กันธิยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
• นางนพพร มุกดามณีรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
• นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
• นางบุญพา มิลินทสูตผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

บรรณาธิการ• นางดาวลดา พันธ์วรผู้อำนวยการส่วนไทยนิทัศน์
• นางจิตติมา ปั้นจอย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
• นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
• นางมาดา กระดังงา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
• นางสาวรัชดาพร ศรีภิบาลนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
• นางสาวสุปราณี ไกรวีระเดชาชัยนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
• นายสมภพ ปู่ไทยนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
• นายอภินันท์ คำยวง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

คณะสำรวจและจัดทำข้อมูลภาคเหนือ
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ภาคกลาง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
• สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิลปกรรม-แผนที่ควบคุม ตรวจสอบแบบ
• นายพิพัฒน์ ช้ำเกตุนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ

ออกแบบ เขียนแบบ
• นายสมโชค อุภัยกุลนายช่างศิลป์ชำนาญงาน
• นางสาวปิยมาส กล่ำพินิจนายช่างศิลป์


 

ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ถึง 5 มีนาคม 2554

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

 

 
มิถุนายน 2565
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player